AgroenergiaArtykuły 

Agroenergia

Dużo mówi się o rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz o możliwych do uzyskania dotacjach rządowych. A jak wygląda sytuacja na polskiej wsi?

Fotowoltaika rozwija się prężnie nie tylko w kontekście niezależności energetycznej domów jednorodzinnych. Równie rolnicy coraz częściej interesują się i inwestują w odnawialne źródła energii. Nie ma się co dziwić. Tak jak wszyscy, również gospodarstwa rolne odczuwają rosnące koszty prądu. Do tego to właśnie wieś narażona jest najbardziej na niedostatki energii elektrycznej, spadki napięcia czy wyłączania prądu w sytuacjach kryzysowych. To wszystko przekłada się później na konkurencyjność oraz efektywność rolniczej działalności. Nie możemy też zapominać o negatywnym wpływie na środowisko. Jak dobrze wiemy, na polskich wsiach powietrze często jest gorszej jakości niż to w zatłoczonych miastach.

Czy w związku z tym rolnicy mogą liczyć na rządowe wsparcie w inwestycjach opierających się na odnawialnych źródłach energii?

Czym jest program Agroenergia

W tym właśnie celu 8 lipca 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił rządowy program Agroenergia oferujący dofinansowania inwestycji mających na celu ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Założeniem programu jest umożliwienie wszystkim rolnikom inwestycje w instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym. To także szansa na wykorzystanie naturalnego potencjału, którym gospodarstwa dysponują, gdzie jako przykład podawana jest biomasa odpadowa. Oczywiście jednym ze wspieranych przez program działań jest instalacja paneli słonecznych czy kolektorów. Program ma nie tylko przyczynić się do tego, jakim powietrzem oddychamy na polskiej wsi, ale również zwiększyć efektywność energetyczną gospodarstw rolnych, na co również będzie miała przełożenie samodzielność energetyczna.

Dla kogo skierowany program Agroenergia

Program NFOŚiGW – AgroEnergia skierowany jest do rolnika indywidualnego, będącego właścicielem/użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Powierzchnia nieruchomości rolnej nie może przekraczać 300 ha. Rolnicy ubiegający się o wsparcie w ramach programu Agroenergia muszą osobiście prowadzić gospodarstwo rolne i od co najmniej 5 lat być mieszkańcem gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. Program kierowany jest do rolników zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę.

Jakie inwestycje obejmuje program

Program Agroenergia obejmuje dofinansowaniem inwestycje w nowe źródła energii cieplnej oraz elektrycznej. Należy pamiętać, że każda z wymienionych instalacji ma określony maksymalny koszt inwestycji. Inwestycje objęte programem to:

  • elektrownie wiatrowe o mocy do 3 MWe (do 6,0 mln zł/MW)
  • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp (do 2,5 mln zł/MW)
  • kolektory słoneczne (do 1000 zł/kW)
  • małe elektrownie wodne do 5 MWe (do 25,0 mln zł/MW)
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nieprzewyższającej 20 MWt (do 2,2 mln zł/MW)
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (do 15,0 mln zł/MW)
  • pompy ciepła (do 4 200 zł/kW dla gruntowych, do 4 000 zł/kW dla powietrznych)
  • towarzyszące magazyny energii (do 50% kosztów źródła).
Warunki finansowania

Całkowity budżet przewidziany w ramach programu Agroenergia to 200 milionów złotych. 120 milionów złotych przeznaczone zostanie na nisko oprocentowane pożyczki, a pozostałe 80 milionów złotych na dotacje. Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie może to być więcej niż 800 tys. złotych. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubiegania się o pożyczkę. Wtedy może to być nawet 100% kosztów kwalifikowanych, a kwota możliwa do uzyskania może wynosić od 100 tys. złotych do 2 milionów złotych. Oprocentowanie to WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 2% w skali roku. Okres finansowania nie może być dłuższy niż 15 lat.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski również można składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Agroenergia”

Warto pamiętać, że dla wniosków składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji dokumentów w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

AgroEnergia — podsumowanie programu

AgroEnergia — podsumowanie programu

Dla kogo:
  • Rolnik indywidualny, będący właścicielem/użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych do 300 ha,
  • osobiście prowadzący gospodarstwo rolne,
  • od min. 5 lat mieszkaniec gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa.
Budżet programu:
  • 200 milionów złotych (120 mln zł – dofinansowanie zwrotne, 80 mln zł – dofinansowanie bezzwrotne)
Formy dofinansowania:
  • Dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800 tys. złotych,
  • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych w kwocie od 100 tys. złotych do 2 milionów złotych.
Okres wdrażania:

Okres realizacji programu to 2019-2025, przy czym:

  • Podpisywanie umów do 2023 roku,
  • środki wydatkowane do 2025 roku.
Terminy składania wniosków:
  • Wnioski można składać w terminie 08.07.2019 – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
0/5 (0 Reviews)

Przeczytaj również

Leave a Comment