Chociaż wielkimi krokami zbliżamy się do połowy roku 2020, wnioski na liczne dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wciąż są przyjmowane. Jako że programów mamy do wyboru kilka, ale skorzystać możemy wyłącznie z jednego, warto wybrać najkorzystniejszą ofertę. Wymieniasz źródło ciepła lub szukasz możliwości oszczędzania na energii cieplnej lub elektrycznej energii? Chcesz przestać korzystać ze starego źródła ciepła? W tym artykule jest wszystko o programie Czyste Powietrze! Dofinansowanie fotowoltaika oraz wymiana nieekologicznych źródeł ciepła. Praktycznie i na temat!

Czyste Powietrze, co to za program?

Program Czyste Powietrze jest jedną z wielu inicjatyw Polski, mających na celu poprawę szeroko pojętego, ekologicznego funkcjonowania kraju. Propozycja dofinansowania skierowana jest do osób fizycznych, które posiadają domy jednorodzinne i chcą wymienić stare, nieekologiczne źródła ciepła na nowe, korzystne dla środowiska. Czyste Powietrze finansuje również fotowoltaikę.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna nie polega na dotacji w ścisłym tego słowa znaczeniu. Za sprawą tego projektu, będącego częścią programu Czyste Powietrze, mamy szansę na odpisanie od podatku dochodowego od osób fizycznych kosztów poniesionych na inwestycje związane z ograniczeniem emitowania CO2 do otoczenia. Odpowiedni wykaz w rozliczeniu rocznym PIT pozwala na odliczenie nawet 53 tys. złotych! Co dokładnie podlega odliczeniu? Podlegają mu wydatki, które:

 • są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia można dokonywać co roku, nie dłużej jednak niż przez 6 lat. Do ulgi ma prawo każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie

Zasady dotacji z ramienia programu Czyste Powietrze są niemal takie same, jak w przypadku ulgi termomodernizacyjnej. Tutaj mamy szansę na dotację w wysokości 30 tys. złotych lub 37 tys. złotych, jeśli zakwalifikujemy się do odpowiedniej grupy. Opcji wsparcia finansowego jest kilka. Wszystkie opisane są na stronie czystepowietrze.gov.pl. Od razu dowiesz się, na jaką kwotę maksymalnego wsparcia dla poniesionych kosztów masz szansę. Czyste Powietrze, zgodnie z definicją, skupia się na dotacji na przedsięwzięcia skupiające się na modernizacji i wymianie starego źródła ciepła dla domu. Stąd, w dużym skrócie, z dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy:

 • Zdecydowali się na zakup nowego źródła ciepła dla domu. Jeśli są to urządzenia wyszczególnione na stronie gov.pl, mamy szansę na wyższą kwotę dofinansowania do kosztów.
 • Częściowemu finansowaniu poniesionych kosztów podlega również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz montaż i kupno wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • We wniosku dopuszczalne jest także wykazanie poniesionych kosztów w związku z dociepleniem budynku. Kwalifikuje się na to docieplanie drzwi, okien oraz przegród budowlanych.
 • Całego zakresu wydatków dotyczy również odpowiednia dokumentacja, za którą otrzymuje się częściowy zwrot kosztów w formie dofinansowania.

czyste powietrze 2020

Stop Smog

Program Stop Smog jest inicjatywą przeznaczoną dla osób ubogich energetycznie. Oprócz tego warunek jest standardowy: są to osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Zakresem wsparcia jest:

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Dotacja może wynosić nawet do 70% wszystkich kosztów. Stop Smog jest przeznaczony dla gmin i to właśnie gmina jest tutaj wnioskodawcą. Procedura składania wniosków wygląda następująco. Należy:

 1. Przygotować dokumenty
 2. Wypełnić wniosek o dotację
 3. We wniosku Gmina powinna określić:
 4. a) planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych
 5. b) szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)
 6. c) ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania (w min. 80% budynków objętych przedsięwzięciami niskoemisyjnymi)
 7. – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
 8. Ponadto do wniosku należy dołączyć przyjęty w drodze uchwały gminny program niskoemisyjny.
 9. Złożyć wniosek o dotację do Ministerstwa (ocena wniosku trwa do 30 dni)
 10. Złożyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem a Gminą
 11. Podpisać porozumienie z Ministrem

Powyższe dane zostały zaczerpnięte ze strony czystepowietrze.gov.pl.

Cel programu Czyste Powietrze

Celem programu Czyste Powietrze jest:

„poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.”

Powyższy cytat został zaczerpnięty ze strony NFOSiGW.gov.pl, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły na temat programów dofinansowania.

Cel programu Czyste Powietrze

Dlaczego OZE w Polsce są dofinansowywane?

Wszystkie projekty mające na celu wsparcie osób fizycznych w obrębie wykorzystywania OZE są bezpośrednio związane z sytuacją Polski spowodowanej członkostwem w Unii Europejskiej. Wymagania, jakie stawia UE wobec Polski nie są wygórowane i pozbawione sensu, ponieważ wobec wyczerpujących się zasobów ziemskich, najwyższy czas na zmiany. Trzeba jednak przyznać, że dano nam niewiele czasu.

 • Polska wykorzystuje około 11% OZE w celu pozyskiwania energii.
 • Statystyczna norma w państwach UE wynosi 20% wykorzystywania OZE.
 • Do 2020 roku Polska ma korzystać z 15% odnawialnych źródeł.

Jak wszyscy wiemy, 2020 rok trwa już od dłuższego czasu. Procent wykorzystywania OZE trzeba szybko zwiększyć, inaczej na państwo zostanie nałożona kara pieniężna. Stąd pojawiły się liczne programy finansujące ekologiczne przedsięwzięcia. Czyste Powietrze jest jednym z nich. Wsparcie finansowe zachęca coraz więcej Polaków do podejmowania inwestycji, do których należą instalacje fotowoltaiczne i wymiana starych źródeł ciepła, czyli bardzo zanieczyszczających powietrze kotłów. Prywatne gospodarstwa najszybciej i najwygodniej dla państwa pozwalają na zwiększający się procent wykorzystywania OZE.

Kto może skorzystać z dotacji w ramach programu?

Kto może skorzystać z dotacji w ramach programu?

Wszystkie programy wspierające dedykowane są dla osób fizycznych. Zasady różnią się między sobą, jednak w przypadku programu Czyste Powietrze kryteria są bardzo sprzyjające szerokiemu gronu odbiorców.

 • Warunkiem uczestnictwa w programie Czyste Powietrze jest posiadanie domu jednorodzinnego. Można być właścicielem lub współwłaścicielem budynku.
 • Energię pozyskaną z ekologicznych źródeł wykorzystuje się wyłącznie na własne potrzeby. Na razie nie jest to program wsparcia dla przedsiębiorców.
 • Osoby, które otrzymają dotację z programu Czyste Powietrze, dotychczas nie mogły korzystać z innych programów wsparcia. Obecnie ta zasada uległa zmianie i uczestnictwo w programie Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz dotacjami regionalnymi.
 • Wnioskodawcami mogą być osoby, które rozpoczęły budowę w 2018 roku, ale nie zakończyły jej do dnia składania wniosku o dotację.

Urząd zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosków, które nie będą spełniały wszystkich wymogów. Wobec dużego zainteresowania dotacjami do OZE, warto postarać się o poprawne wypełnienie wniosku i dostarczenie wszystkich dokumentów zgodnie z terminem.

Zasady składania wniosków czyste powietrze fotowoltaika

Zasady składania wniosków

Zasady składania wniosków są proste: kto pierwszy wyśle wniosek, ten ma największą szansę na dotację. Dodamy jeszcze, że wniosek musi być złożony w terminie i musi zostać wypełniony poprawnie. Obowiązkowe są również wymagane dokumenty dołączone do wniosku. Oprócz tego:

 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w państwie, wnioski należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony gov.pl.
 • Wnioski nie dostarczone w odpowiednim terminie są automatycznie odrzucane. Nie można złożyć wniosku wcześniej, ani później od ściśle określonych wytycznych.
 • Wnioski nie mogą dotyczyć przedsięwzięć modernizacyjnych zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dotację.
 • Dofinansowaniu podlegają koszty poniesione na zakup i montaż obiektów umożliwiających wymianę starych źródeł ciepła na nowe. Do dotacji kwalifikują się również materiały i montaż na instalacje fotowoltaiczne.

Termin składania wniosków na Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze trwa już około 2 lat, natomiast od 15 maja ruszył kolejny nabór wniosków. Tym razem potencjalni beneficjenci mają ułatwione zadanie, ponieważ zasady programu zostały bardzo uproszczone. Na razie nie określono, do kiedy można składać wnioski. Nowy nabór beneficjentów został otworzony dopiero kilka dni temu. Co ciekawe, w poprzedniej turze, zrealizowano wnioski opiewające na około 2,5 mld złotych. Do wyczerpania środków sięgających 100 mld złotych jeszcze daleko, zatem warto kompletować zestaw dokumentów potrzebny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku!

Do kiedy trwa program Czyste Powietrze?

Podobnie, jak inne programy udzielające wsparcia w formie dotacji i pożyczek, również program Czyste Powietrze będzie działał do czasu wyczerpania środków na ten cel. Z informacji wynika, że na to przedsięwzięcie przeznaczone zostanie ponad 100 mld złotych! Prace, które będą podlegały pod uczestnictwo w programie, mogą trwać do 2029 roku. Tak przynajmniej wynika ze wstępnych oszacowań. Urząd zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie programu, jeśli środki przeznaczone na te cel zostaną wyczerpane wcześniej. Wszystko zależy więc od nas samych.

Jak poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie?

W obecnym roku, po trosze w związku z epidemią SARS-COVID-19, nabór wniosków został znacznie uproszczony. Przede wszystkim możliwe jest złożenie wniosku przez internet, korzystając ze strony gov.pl. Ze względu na wciąż trwające obostrzenia, skupimy się wyłącznie na przedstawieniu tej możliwości złożenia wniosku.

 • Najpierw należy zalogować się na portalu Beneficjenta i uprzednio zapoznać się z wymaganą dokumentacją do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
 • Po zarejestrowaniu się na portalu, potencjalny uczestnik programu ma możliwość pobrania wniosku PDF.
 • Wypełniony wniosek musi zostać wysłany za pośrednictwem ePUAP, czyli elektronicznej poczty.
 • Kiedy przystąpisz do wypełniania wniosku elektronicznego, powinieneś mieć przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do formularza.

Jak wygląda formularz o dotację?

Czas, jaki musimy poświęcić na wypełnienie wniosków wynosi około 30 minut. W praktyce to może zająć odrobinę więcej czasu, dlatego warto przygotować sobie odpowiedni jego zapas. Wszystkie kroki w formularzu są jasno wytłumaczone, dlatego nie powinny nas spotkać trudności z jego wypełnianiem. Dokument składa się z aż 7 części.

Część A

 • Część A, w której:

„Wnioskodawca podaje tu termin realizacji inwestycji, proszę pamiętać, że data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2018 r. oraz, że jest to data poniesienia pierwszych kosztów tj. wystawienia pierwszej faktury. Zakończenie przedsięwzięcia jest rozumiane jako zakończenie wszystkich prac objętych umową o dotację. Data zakończenia realizacji jest potwierdzona w protokole końcowym. Czas realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 24 miesiące od daty podpisania umowy o dotację.”

Część B

Część B jest szczegółowym opisem przedsięwzięcia i wykazem danych technicznych inwestycji. W instrukcji na stronie NFOŚiGW.gov.pl szczególną uwagę zwracają punkty związane z dodatkową dokumentacją.

 • W polu 43 proszę wpisać numer księgi wieczystej, na podstawie której weryfikowana będzie własność nieruchomości. W przypadku braku księgi wieczystej lub braku aktualizacji danych konieczne będzie przedłożenie stosownego dokumentu, potwierdzającego Właścicieli nieruchomości. W polu 45 i 46 należy podać powierzchnię całkowitą budynku w m2 oraz powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku gdy powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności przekracza 30% powierzchni całkowitej, budynek nie może zostać zakwalifikowany do dofinansowania. Proszę pamiętać, że w budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza wartość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenia działalności.
 • Bardzo istotne jest pole 47 w którym podaje się rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy – w przypadku budynków istniejących, gdy nie jest znany dokładny rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 • W polu nr 48. Wnioskodawca zaznacza rodzaj budynku, którego przedsięwzięcie dotyczy; do wyboru budynek: istniejący lub nowo budowany.
 • W polu 49 i 50 (jeżeli dotyczy) proszę podać rodzaj obecnie stosowanego paliwa do ogrzewania oraz do ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Części B1 i B2

Części B1 i B2 dotyczą: B1 to ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia, za którą również możliwe jest otrzymanie zwrotu części kosztów. Z kolei B2 to uproszczona, chociaż i tak dość skomplikowana analiza energetyczna. Na szczęście na stronie NFOŚiGW każde pole jest odpowiednio wyjaśnione. Dzięki temu na pewno nie zagubimy się podczas wypełniania ich.

Część C

Część C zajmuje się sytuacją finansową danego gospodarstwa domowego. Tutaj, oprócz wnioskodawcy, swój dochód muszą przedstawić inni członkowie gospodarstwa domowego, czyli:

 • Małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
 • Rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
 • Dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
 • Dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
 • Osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osoba ubiegającą się o dofinansowanie.

Część D

Część D jest momentem automatycznego wygenerowania się podsumowania dla poniesionych kosztów na wymianę źródła ciepła lub montaż fotowoltaiki. Bardzo ważna część, której zgodność ze stanem faktycznym jest istotna dla zakwalifikowania się wniosku.

Części E i G

Ostatnie części formularza są najkrótsze, ale równie istotne.

 • Część E to grupa oświadczeń niezbędnych dla zakwalifikowania wniosku.
 • Część G jest miejscem na podpis wnioskodawcy. W ferworze wypełniania dokumentów, warto pamiętać, by nie pominąć tego ostatniego, jakże istotnego elementu programu.

Koszty kwalifikowane w programie Czyste Powietrze

O koszty kwalifikowane pojawia się bardzo wiele pytań. By uniknąć domysłów i ryzyka, że błędnie wypełnimy wniosek, najlepiej sięgnąć do źródła, czyli informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważne, by włączyć zakładkę z informacjami dotyczącymi programu. Dowiemy się z niej, że:

Kwalifikowane są koszty ponoszone w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oznacza to, że wnioski możemy składać na te przedsięwzięcia, które już rozpoczęliśmy, jednak nie mogą one być już skończone. Składamy zatem wnioski tylko na inwestycje, które są w trakcie budowy. Co dokładnie możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w ramach programu Czyste Powietrze?

 • Zakup i montaż tak zwanych niskoemisyjnych źródeł ciepła, m. in. węzły cieplne, kotły na paliwo stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, co dotyczy nowo budowanych oraz już istniejących budynków.
 • Dodatkowe koszty kwalifikowane można wykazać, będąc właścicielem lub współwłaścicielem już istniejącego budynku. Do tych kosztów należą, m.in. docieplenia budynku, wymiana okien i drzwi, modernizacja wentylacji, instalacji elektrycznej budynku, koszty zakupu i montażu kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Ponadto za dodatkowe koszty kwalifikowane uznaje się również koszy związane z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji.

 • Koszt wykonania audytu energetycznego budynku, pod warunkiem że zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.
 • Koszt wykonania niezbędnej branżowej dokumentacji projektowej.
 • Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Na stronie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdziecie pozostałe wymagania dotyczące kosztów kwalifikowanych. Wynikają one z zasad ustanowionych przez Ministra Infrastruktury i warto się z nimi zapoznać. Najprościej mówiąc, te zasady dotyczą samego budynku, w związku z którym chcemy dokonać inwestycji. Przed podjęciem działań należy sprawdzić, czy dany budynek będzie się kwalifikował. Następnie dopiero przechodzimy do zakupu i montażu wybranych elementów.

Co wspiera program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze wspiera wiele przedsięwzięć, jednak nie wszystkie są finansowane jednakowo. Kwota dotacji zależy od rodzaju przedsięwzięcia. Maksymalnie można otrzymać zwrot do 53 tys. złotych.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż).

Opcji finansowania wyżej opisanych rzeczy, między innymi pompy ciepła, czy elementów instalacji fotowoltaicznej, jest kilka. Nie będziemy tutaj cytować całej treści ze strony czystepowietrze.gov.pl, jednak wiedząc, jaką inwestycję chcesz wybrać, łatwo znajdziesz na stronie odpowiednie informacje. W każdym przypadku kwota wsparcia finansowego jest całkiem duża i na pewno opłacalna. Możliwe jest także skorzystanie z niskoprocentowych kredytów.

Aktualne zmiany w programie Czyste Powietrze

Aktualne zmiany w programie Czyste Powietrze

Wspominaliśmy już, że w roku 2020, całkiem niedawno, doszło do pozytywnych zmian w zasadach, z jakimi wiąże się program Czyste Powietrze. Dokładnie od 15 maja tego roku, trwa kolejny nabór wniosków i jest to znacznie łatwiejsze, w porównaniu do poprzednich zasad. Co się zmieniło?

 • Rozpatrywanie wniosków trwa 30 dni maksymalnie, a wcześniej czas ten sięgał aż 90 dni.
 • Zamiast kompletu wielu dokumentów, których zbieranie zabiera czas i jest związane z bieganiem po urzędach, teraz mamy możliwość zastępowania ich oświadczeniami.
 • Inwestycję można rozpocząć aż do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Sam proces złożenia wniosku trwa krócej i jest dużo prostszy.
 • Zakres dotacji obejmuje również osoby, które już wymieniły stare źródła ciepła i obecnie ubiegają się o pomoc w poniesieniu kosztów związanych z dociepleniem budynku oraz modernizacją instalacji znajdujących się wewnątrz budynku.
 • Za dotacje nie odpowiada wyłącznie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz banki.
 • Będąc uczestnikiem programu, od daty złożenia wniosku, mamy 30 miesięcy dla zakupu i montażu inwestycji. Dotychczas okres ten sięgał 24 miesięcy.
 • Program został zintegrowany z innym programem rządowym: Mój Prąd.
 • Uczestnictwo w programie Czyste Powietrze może być łączone z dotacjami regionalnymi oraz z ulgą termomodernizacyjną.

Staranie się o dofinansowanie jest zatem prostsze i daje nam większą szansę powodzenia. Nie zmieniają się natomiast zasady wysokości dotacji i pozostałych zasad związanych z funkcjonowaniem programu.

Inne programy finansujące OZE

Odnawialne Źródła Energii (OZE) są topowym tematem już od dłuższego czasu. Program Czyste Powietrze jest jedną z kilku możliwości wsparcia ze strony państwa. Jeśli obawiasz się, że nie załapiesz się jako uczestnik tego programu, masz do wyboru jeszcze kilka innych, które sobie krótko opiszemy poniżej.

Mój Prąd

Program Mój Prąd to inaczej 5000 plus dla fotowoltaiki. Ten konkretny program rządowy związany jest bezpośrednio z budową instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby. Uczestnikami programu Mój Prąd mogą zostać wszystkie osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. To jedna z najmłodszych inwestycji w Polsce, która okazała się w roku 2019 sporym sukcesem. Chociaż 5000 plus oznacza 5000 tys, złotych dotacji, co stanowi 50% zwrotu kosztów budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych, wiele osób zdecydowało się na droższe inwestycje. Oznacza to, że mimo mniejszego procentu zwrotu, a większego nakładu własnych środków, program Mój Prąd skutecznie zachęcił obywateli do inwestowania w OZE, a konkretnie w fotowoltaikę.

Uwaga: Program Mój Prąd w tym roku został zintegrowany z programem Czyste Powietrze. Oznacza to, że za pomocą jednego wniosku można uzyskać dofinansowanie na jeden z obu programów wsparcia.

Prosument 2

Kontynuacja programu finansującego instalacje fotowoltaiczne lub nowe źródło ciepła. Zasady programu nie odbiegają od tych, które dotyczyły zakończonego już programu Prosument.

Agroenergia

Agroenergia jest najmłodszym projektem dofinansowania. Ten rodzaj dotacji przeznaczony jest nie dla wszystkich osób fizycznych, a dla rolników indywidualnych. Rolnik indywidualny to właściciel gospodarstwa rolnego, który pracuje na roli i utrzymuje się z tego. Ważne, by miano właściciela lub dzierżawcy gospodarstwa rolnego i znajdującej się na nim nieruchomości mieć przez okres co najmniej 5 lat.

Agroenergia

Dotacje regionalne

W zakres dotacji regionalnych wchodzą wszystkie te formy dofinansowania, które nie należą do programów działających na terenie całego państwa, a wszystkich, które są przeznaczone dla danego województwa. Aby dowiedzieć się, na jakie obecnie dotacje masz szansę w ramach dotacji regionalnych, musisz skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy będzie to dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej czy likwidację starych źródeł ciepła, dowiesz się bezpośrednio z urzędu.

Czy warto korzystać z dofinansowania?

OZE nie są pierwszym publicznym przedsięwzięciem, na które można uzyskać dofinansowanie. Swego czasu bardzo popularne były dotacje na mieszkania dla rodzin. Nie wszyscy uznawali je jednak za korzystne, w związku z bardzo surowymi warunkami wsparcia finansowego. Ostateczny wysiłek często nie był współmierny z kwotą wsparcia ze strony państwa. Jeśli chodzi o OZE i dotacje z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sytuacja jest inna. Jasno opisane warunki są jedynym wymogiem. To my decydujemy, jaki sprzęt kupujemy i kogo zatrudnimy, by to przedsięwzięcie zrealizować.

Uzyskanie dotacji rządowej w przypadku OZE jest więc całkiem proste i na pewno także korzystne. Nie da się ukryć, że zarówno źródło ciepła dla domu, w tym pompy ciepła, jak i instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, są sporą inwestycją. Wiele osób bez dofinansowania nie mogłoby zdecydować się na taką inicjatywę. Warto zatem korzystać z dotacji i decydować się na tę najkorzystniejszą!

Czy fotowoltaika się opłaca?

Ten temat poruszany jest bardzo często i negatywne głosy wynikają niekiedy z niedostatecznego zapoznania się z realiami, z jakimi związana jest fotowoltaika dzisiaj. Wokół instalacji fotowoltaicznych krąży mnóstwo plotek i domysłów, najczęściej od osób, które nigdy nie miały styczności z tego rodzaju inwestycją. Czy instalacja fotowoltaiczna się opłaca? Tak szczerze i na polskie realia? Tak, ale nie sposób zapomnieć o wielu ważnych czynnikach, które z budową fotowoltaiki są ściśle związane.

 • Powierzchnia dachu lub terenu, który mamy do wykorzystania na budowę instalacji lub mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych potrzebne są wyniki analizy dokładnych obliczeń dotyczących wymaganej mocy paneli, zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i funduszy, które jesteśmy gotowi przeznaczyć na tę inwestycję.
 • Instalacje fotowoltaiczne składają się nie tylko z paneli fotowoltaicznych, ale również innych elementów, które razem tworzą zgodny system. To tego rodzaju elementy, na których nie sposób oszczędzać. Wszelkie szukanie zamienników i tańszych rozwiązań może skończyć się zakupem produktów złej jakości. Efektem tego będzie mała wydajność instalacji i szybkie zużywanie się jej poszczególnych elementów.
 • Dla jakości instalacji ma również kąt nachylenia dachu i odpowiednie dostosowanie położenia paneli fotowoltaicznych w związku z nachyleniem.
 • Wszelkich obliczeń nie dokonujemy sami, a robią to firmy montażowe. Do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych niezbędni są profesjonaliści. To do nich kierujemy pytania o odpowiednie elementy i wymagamy takiego zamontowania systemu, by cieszył się świetnością co najmniej przez 25 lat.

Dobrze zaplanowana i wykonana mikroinstalacja lub niezależna instalacja fotowoltaiczna będzie opłacalna zawsze. Zwłaszcza że jest zwykle połączona z siecią elektroenergetyczną, która pozwala na bezpłatne magazynowanie nadmiaru energii elektrycznej i wykorzystywanie jej w ciągu 12 miesięcy, z niewielkim opustem w ramach podatku VAT.

Dotacja, czy kredyt, co bardziej się opłaca?

Na to pytanie należy odpowiedzieć sobie indywidualnie. Czy bardziej opłacane jest bezzwrotne dofinansowanie, czy korzystny kredyt? Pierwsze, co zwraca uwagę to fakt, że wydatki, które częściowo zostaną zwrócone w formie dotacji, ponosimy dużo wcześniej. Musimy mieć więc pieniądze potrzebne na inwestycję bez względu na to, czy otrzymamy dotację.

Co ważne, pod dofinansowanie podlegają również te inwestycje, które rozpoczęliśmy dzięki zaczerpniętemu wcześniej kredytowi.

Jak długo będzie można korzystać z dotacji?

Każdy program dofinansowania, w tym program Czyste Powietrze, ma z góry określony termin przyjmowania wniosków i realizowania ich. Wiele z nich miało już swoją pierwszą turę i obecnie są w trakcie kolejnego naboru nowych beneficjentów. Czy będą kolejne nabory? Pewnie tak, jednak trudno przewidzieć, jak długo. To zależy oczywiście od dalszej popularności programów i ilości kandydatów, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Jeżeli jesteś w stanie podjąć się teraz inwestycji związanej z modernizacją źródeł ciepła lub energii dla domu, zdecydowanie warto, byś bliżej zapoznał się z możliwością dofinansowań, jakie na Ciebie czekają. Przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem OZE na własne potrzeby nie są chwilową modą, a nową rzeczywistością, która zagości u nas na stałe.