Jedną z cyklicznych czynności, którą wykonujemy co miesiąc lub co kwartał jest odczytywanie licznika prądu. Dzięki temu przekazujemy swojemu dostawcy energii niezbędne informacje, które służą do obliczania kosztu zużycia energii elektrycznej. Choć na pierwszy rzut oka czynność ta wydaje się banalna, to okazuje się, że nie wszystkie osoby wiedzą jak to zrobić. Poniżej przedstawiamy pomocne wyjaśnienia i rady w tym temacie.

Jak obliczyć zużycie energii z licznika? W jaki sposób spisać licznik

Działanie każdego otaczającego nas na co dzień urządzenia elektrycznego, oparte jest o pobór energii elektrycznej. Ilość pobieranej energii wyrażona jest w jednostce mocy, czyli Watach. Świadomość skali zużycia prądu przez urządzenie elektryczne, pomaga nam w kontroli domowych wydatków. Informacja o mocy danego urządzenia dostępna jest zwykle na jego obudowie lub w instrukcji obsługi. Posiadając te dane w kilowatach (kW) i mnożąc je [przez czas działania urządzenia w godzinach (h), otrzymujemy zużycie energii (kWh). Jeżeli liczbę tę pomnożymy jeszcze przez stawkę za energię, to otrzymamy wynik informujący nas o koszcie, jaki wygenerowało użytkowanie danego urządzenia w jednostce czasu. Podstawą więc tych czynności jest odczyt stanu licznika, odpowiednie wyliczenie pożądanych wielkości.

Innym sposobem obliczenia zużycia energii elektrycznej w domu są kalkulatory dostępne na stronach internetowych dostawców np. Tauron. W pierwszym kroku uzupełniamy informację o liczbę domowników. Następny krok polega na wybraniu ze strony internetowej lub wpisanie osobiście nazwy urządzeń, z których korzystamy. Po uzyskaniu tych informacji kalkulator generuje informację o zużyciu energii elektrycznej w naszym domu.

Odczytywanie licznika prądu – krok po kroku

Licznik pradu jest to przyrząd pomiarowy, za pomocą którego mierzona jest ilość przepływającej energii elektrycznej. Wyróżniamy następujące rodzaje liczników: inteligentny, indukcyjny i elektroniczny. Podczas podawania stanu licznika, należy pamiętać, że zawsze podajemy wynik w pełnych kWh, nie uwzględniamy ostatniej cyfry ułamkowej. Jak odczytać licznik prądu? Zasada odczytu licznika inteligentnego jest najprostsza, bo to dostawca prądu (np. odczyt licznika Tauron) samodzielnie pobiera stan licznika, a wszelkie procedury sprowadzone są do minimum. Licznik indukcyjny posiada cyfrowy ekran, na którym podawany jest stan licznika, tj. zużytych kWh. Obok ekranu w lewym górnym rogu widnieje kod, który informuje o całkowitym zużyciu energii w strefie dziennej lub nocnej.

Jak odczytać licznik prądu PGE?

Dane pomiarowe w przypadku licznika elektronicznego np. PGE zapisywane są we wbudowanej pamięci. Jego wyświetlacz podzielony jest na różne sekcje, w których dostępne są dane, kody OBIS (kod pozwalający identyfikować dane rejestrowane przez licznik) oraz informacje dotyczące pracy licznika.

Taryfa G11- rozliczanie jednostrefowe, podanie wskazanie licznika odpowiadające kodom: 1.8.0 lub 1.8.0.0 oraz 15.8.0.

Taryfa G12- rozliczanie dwustrefowe, podajemy wskazania z każdej strefy czasowej. W strefie 1, stan liczydeł odpowiadający kodom: 1.8.1 lub 1.8.1.0 oraz 15.8.1, natomiast w przypadku strefy 2 stan liczydeł odpowiadający kodom: 1.8.2 lub 1.8.2.0 oraz 15.8.2.

Jak odczytać licznik gazu, które cyfry?

Zużycie gazu jest mierzone przy użyciu gazomierza. Jest to przyrząd, którego zadaniem jest pomiar objętości przepływającego gazu. Powszechnie stosowane są gazomierze silnikowe, napędzane poprzez różnicę ciśnień gazu oraz gazomierze manometryczne (zwyżkowe), gdzie zużycie ustala się w wyniku pomiaru różnicy ciśnień po dwóch stronach zwyżki znajdującej się wewnątrz strumienia gazu.

Odczyty gazu dokonywane są z reguły przez inkasenta, niemniej jednak warto wiedzieć jak zrobić to samemu. Nie jest to bynajmniej trudne zadanie. Na przedniej ściance gazomierza, za szybką znajduje się wiele kluczowych danych. Najważniejsze dla nas dane znajdują się na liczydle. W starszych, mechanicznych licznikach są to zmieniające się cyfry na ciemnym tle. W przypadku nowszych urządzeń wykazy zużycia wyświetlają się na elektronicznym wyświetlaczu.

Gazomierze wykazują w swych danych, ile surowca zużyliśmy w badanym okresie, podając tę wartość w metrach sześciennych (m3). Cena gazu zaś, liczona jest w kilowatogodzinach (kWh), zatem samodzielne obliczenie wysokości rachunku może okazać się dość kłopotliwe. Podając stan gazomierza w danym okresie, należy wziąć pod uwagę jedynie liczby całkowite. Cyfry oznaczone kolorem czerwonym lub otoczone czerwoną obwódką, to części tysięczne metra sześciennego i do obliczenia wysokości kosztu nie są używane.

Na liczniku gazu znaleźć można również jego numer. Jest to ośmiocyfrowy kod, który znajduje się również na fakturze. Na liczniku znajduje się także symbol zaczynający się na literę „G”, będący oznaczeniem typu gazomierza. Wybierany jest on w zależności od zapotrzebowania w danej nieruchomości.

Umiejętność dokonywania odczytów mediów jest bardzo przydatna. Firm takie jak, np. PGE, Tauron odczyty realizują na różne sposoby. Warto jednak być samodzielnym i działać na drugą rękę. Dane te mogą służyć nam do kontrolowania własnych rachunków i wielkości bieżącego zużycia prądu czy gazu. Niektórzy operatorzy dają możliwość comiesięcznego rozliczania rachunków, dzięki możliwości wysyłania ilości zużycia mediów SMS-em lub przez Internet. Dzięki temu nie musimy czekać na wizyty inkasenta, który zrobi to za nas.