Cena za energię elektryczną w Polsce regulowana jest przez Urząd Regulacji Energetyki. Corocznie wysokość opłat zatwierdzana jest przez Prezesa powyższej instytucji. Dzięki temu odbiorcy mają gwarancję stałej ceny i wybierając ofertę, nie są narażeni na jej podwyżki. Wysokość ceny nabywczej jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i znacznie różni się w poszczególnych krajach. Aby dostosować ofertę do własnych preferencji i nie żałować swojej decyzji przez całe lata trwania umowy, należy sprawdzić, jaka opłata abonamentowa może czekać nas u poszczególnych dystrybutorów, wybierając jak najkorzystniejszą z nich. Należy też świadomie wybierać taryfy prądu. Praktyka pokazuje, że np. taryfa G12, G11, czy G12W będą odpowiednie dla prosumentów o innych cechach. Sprawdź, kiedy i jak należy świadomie wybierać taryfę G12, G11, G12 W.

Którą ofertę warto rozważyć dla swojego gospodarstwa domowego?

Pośród głównych taryf prądu dedykowanych dla gospodarstw domowych są taryfy G11, G12 i G12w. Litera „G” w nazwie taryfy oznacza, że jest ona przeznaczona dla gospodarstw domowych. Cyfra „1” wskazuje, że z taryfy korzystać mogą klienci, których umowna moc nie przekracza 40 kWh. Następująca po niej cyfra „1”, oznacza rozliczenie jednostrefowe, natomiast „2” – dwustrefowe. W przypadku taryfy G12w, literka „w” znaczy taryfę weekendową.

Podstawowa taryfa: G11 – co ją cechuje?

Taryfa G11, często nazywana „taryfą uniwersalną”, charakteryzuje się tym, że stawka za kWh jest stała, niezależna od pory dnia. Jest to zatem wspomniane wyżej rozliczenie jednostrefowe. Koszt uzależniony od pory dnia to czynnik różnicujący oferty G11 i G12 z G12w.

Podstawowa taryfa G12 – co ją wyróżnia?

Taryfa G12 jest bowiem taryfą dwustrefową, składającą się ze stref dziennej i nocnej. Wysokość opłat za kWh jest zależna od pory dnia na podstawie oferowanej przez operatora dystrybucji tabeli opłat. Z dwustrefową taryfą mamy do czynienia także, w przypadku taryfy G12w, w której pośród stref wymienia się szczytową i pozaszczytową.

Wybór taryfy a koszty – czy są zależności?

Wysokość kosztu uzależniona jest od oferty, którą zatwierdza konkretny sprzedawca energii. Prezentowana jest ona w tabeli opłat. Niższa stawka obowiązuje z reguły w godzinach 22 00-6 00 oraz 13 00-15 00, czyli przez 10 godzin na dobę. Wyższa stawka zaś w godzinach 6 00-13 00 oraz 15 00-22 00.

W przypadku taryfy G12w dodatkowo niższą stawką objęte są także weekendy, święta i dni wolne od pracy. W tym przypadku strefa szczytowa obowiązuje wiec od poniedziałku do piątku w godzinach 6 00-13 00 oraz 15 00 – 22 00. Strefa pozaszczytowa zaś od poniedziałku do piątku w godzinach 13 00- 15 00 oraz 22 00-6 00 oraz we wszystkie godziny doby soboty i niedzieli, a także dni ustawowo wolne od pracy. W zależności od konkretnego dystrybutora wskazane godziny mogą się nieznacznie różnić.

Różnicę tę widać w przypadku, chociażby Tauron taryfy, gdzie strefa nocna obejmuje 8 godzin, które następują po sobie z przedziału 22:00-7:00 oraz dwóch następujących po sobie godzin z przedziału 13:00-16:00. W przypadku taryfy Tauron pojawia się również oferta G13, która podzielona jest na trzy strefy (szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy oraz pozostałe godziny). Do strefy trzeciej zaliczane są całe soboty, niedziele oraz święta wolne od pracy. Taryfa ma również dwa okresy czasowe: lato trwające od 1 kwietnia do 30 września oraz zimę, która obejmuje dni 1 października – 31 marca.

Zmiana oferty taryfy – jak świadomie wybierać?

Aby zyskać dokładną wiedzę na temat oferowanej przez dostawcę taryfy, należy dokładnie prześledzić i sprawdzić wszystkie szczegóły jego oferty. Zmiana taryfy może dać profity, ale musi być wybrana rozsądnie, zgodnie z racjonalnymi kryteriami.

Wybór taryfy (taryfa G12 lub G12w) jest sposobem na obniżenie kosztów prądu zwłaszcza w przypadku domów i mieszkań ogrzewanych energią elektryczną. Dla konsumentów, którzy wszelkie prace domowe wymagające użycia sprzętów elektronicznych jak na przykład pralka, czy kosiarka pozostawiają na weekend, najodpowiedniejszą będzie wybrać ofertę taryfa G12w.

Ofertę taryfy G12 wybierają nie tylko gospodarstwa domowe, ale także domy dziecka, klasztory, akademiki, plebanie, czy hospicja. Korzystają z niej (taryfa g12) również często osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, dla których miejsce zamieszkania jest jednocześnie siedzibą ich firmy. Taryfy G (np. taryfa g12) przeznaczone są dla osób, których zużycie prądu nie przekracza miesięcznie 40 kWh.

Czy można zmienić taryfę w czasie trwania umowy?

Podpisana umowa zastrzegać powinna warunki zmiany taryfy. Każdy dystrybutor powinien w takiej sytuacji zmienić nam licznik z jednostrefowego na dwustrefowy bez dodatkowych kosztów. Ofertę zmienić można raz na 12 miesięcy.

Taryfa G12, a zmiana czasu z letniego na zimowy

W przypadku korzystania z taryfy dwustrefowej trzeba zwrócić szczególną uwagę na sposób naliczania opłat po zmianie czasu z zimowego na letni. Zdarza się bowiem, że dostawcy prądu nie zmieniają w licznikach czasu, w związku z czym rozpoczęcie naliczania zużycia po niższej stawce następuje dopiero godzinę później. Nieprzestawienie zegara powoduje naliczanie się wyższej stawki w innych godzinach, niż zakłada umowa.

To ryzyko dotyka przede wszystkim osób, które mają liczniki z zegarami mechanicznymi. Szereg dostawców przestawia zegary jedynie na wyraźne życzenie klienta. Problem ten wprawdzie dotyczy coraz mniejszej liczby osób, gdyż w przypadku nowych umów stosowane są zegary automatyczne, a te przestawiają się automatycznie. Wygląda wiec na to, że stali klienci o tańszy prąd muszą się upomnieć.

Znaczna część odbiorców prądu z PGE, korzystająca z rozliczeń dwustrefowych ma problem z wyegzekwowaniem własnych praw. Firma bowiem nie przestawia liczników po zmianie czasu, tłumacząc, że następująca w sezonowych odstępach zmiana czasu, wymagająca od dostawcy zmian na pojedynczych urządzeniach lub całkowitej wymiany tych urządzeń, generowałaby wysokie koszty, które ostatecznie ponieść musiałby klient. Zatwierdzane w umowach tabele opłat zatwierdzane są na okresy roczna, zatem pozytywne i negatywne skutki finansowe zmiany czasu w tych okresach powinny się niwelować.

Taryfy – podsumowanie

Mimo iż dostarczanie energii elektrycznej wydaje nam się obecnie zwykłą codziennością, nawiązywanie umów z dostawcami wymaga dobrego rozeznania w oferowanych na rynku produktach i, przede wszystkim we własnych preferencjach. Przeglądając oferty dostawców, należy dokładnie sprawdzić wszystkie szczegóły, aby wraz z wygodą korzystania mogła cieszyć nas jak najniższa cena usługi. Warto też dokładnie pamiętać, w jakich godzinach w gospodarstwie domowym mamy najwyższą aktywność, np. najwięcej korzystając ze sprzętów elektronicznych w godzinach 13 00 -15 00 będziemy potrzebować innej, optymalnej taryfy niż korzystając później niż w godzinach 13 00-15 00, np. późno nocnych. Każda taryfa (g12, czy inne) mają pewne przesłanki zastosowania. Trzeba o tym pamiętać, tylko wtedy można zarobić na zmianie taryfy, czy jej świadomym wyborze.